Uncategorized Toggle

Burnout

Recent werd ik geïnterviewd als specialist op het gebied van gezondheid voor een boek dat in het najaar van 2014 zal verschijnen.

Het boek heeft tot doel om zowel medewerkers van organisaties als werkgevers bewust te maken van effectieve manieren om burn-out verschijnselen te behandelen en te voorkomen.

De schrijfster is Anne Weijs, loopbaancoach, personal coach bij bureau Contact Creatie en docent aan de School of Business and Economics in Maastricht.

Met haar boek wil Anne een overzicht presenteren dat lezers bewust kan maken van de subjectieve en objectieve aspecten van burn-out.

Gelijktijdig biedt haar boek inzicht in de mogelijkheden om te komen van uitputting tot bevlogenheid.

Aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2012 constateerde dat 13% van de Nederlandse beroepsbevolking in 2011 burn-out verschijnselen ervoer, belooft Annes boek een belangrijke bijdrage te zullen leveren aan gezonder en gelukkiger werken binnen onze samenleving.

Hieronder volgt een gedeelte van het interview, waarbij ik uitgebreid antwoord geef op Annes vraag over mijn professionele werkzaamheden…


“Kort gezegd begeleid ik mensen die een zo gezond, gelukkig en betekenisvol mogelijk leven willen leiden. Dit doe ik met individuen en groepen, zowel binnen organisaties als erbuiten. Tijdens mijn professionele leven heb ik inmiddels duizenden mensen ondersteund bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn vanuit vier benaderingen:

1. Als therapeut vanuit de zorgsector

2. Als well-being consultant vanuit het bedrijf The Energy Strategy

3. Als organisatie-adviseur en trainer vanuit het bedrijf Corewise

4. Als bewustzijnstrainer vanuit het bedrijf LifeLong

Hoe deze benaderingen zich tot elkaar verhouden kan ik het beste duidelijk maken aan de hand van een schaal waarop gezondheid en welzijn zijn afgezet van -10 tot +10. Bij -10 voelen we ons doodziek en bij +10 voelen we ons optimaal gezond en vitaal.


Spectrum grijs-blog2


Op deze schaal kun je zien dat ik vanuit mijn rol als therapeut in de zorgsector vooral te maken had met mensen wiens ervaring van gezondheid en welzijn zich afspeelde in het gebied van -10 tot 0. Als trainer bij The Energy Strategy, Corewise en LifeLong werk ik meer met mensen die zich qua gezondheid en welzijn ergens tussen de -3 en +10 voelen. Om je een indruk te geven van de reikwijdte van het spectrum, zal ik alle vier benaderingen kort toelichten.
Therapeut binnen de Zorgsector

Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut werkte ik hoofdzakelijk met mensen wiens ervaring van gezondheid en welzijn zich afspeelde in het deel van het spectrum van -10 tot 0. Onder hen bevonden zich terminaal zieke bewoners van een hospice, drugsverslaafden, mensen met zware lichamelijke beperkingen zoals dwarslaesies en hersenbloedingen, individuen met chronische lichamelijke en geestelijke klachten, personen met algehele spanningsklachten en mensen die recent hersteld waren van een hartaanval en zonder verdere restklachten functioneerden.

Het deel van het spectrum van -10 tot 0 wordt gekenmerkt door lijden en speelt natuurlijk een rol in het leven van ons allemaal. Als mens raken we immers allemaal weleens geblesseerd, worden we allemaal van tijd tot tijd ziek en gaan we uiteindelijk allemaal dood. Binnen het lijdensdeel van het spectrum spelen zich de activiteiten af van de zorg. Binnen de zorgsector richten artsen, therapeuten, medische specialisten en andere gezondheidsprofessionals zich op het helpen van mensen om van een situatie van verminderd welzijn klachtenvrijte worden, oftewel om het nulpunt van het spectrum te bereiken.


Well-Being Consultant binnen The Energy Strategy

Aan de kant van het spectrum van gezondheid en welzijn, het deel van 0 tot +10, zijn de voorzieningen waarover we als samenleving beschikken om lijden te voorkómen over het algemeen minder uitgebreid. Dit is het deel waarin we spreken over mensen met wie het al redelijk goed gaat en die zich eventueel optimaal vitaal zouden willen voelen. Eén van de pioniers die binnen de wetenschap onderzoek verricht heeft naar effectieve manieren om welzijn te verhogen van goed naar beter is de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman. In samenwerking met de Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi riep Seligman de zogeheten positieve psychologie in het leven, dat erop gericht is om mensen zonder psychologische problematiek te leren hoe zij van een redelijke mate van welzijn kunnen komen tot een optimale mate van welzijn.

De inzichten die het wetenschappelijk onderzoek van Seligman en zijn collega’s gedurende de afgelopen decennia heeft voortgebracht vormen de inhoud van de workshops en programma’s die mijn collega’s en ik als well-being consultants vanuit The Energy Strategy uitvoeren. Hierbij laten we mensen kennismaken met de wetenschap achter welzijn en reiken we hen praktische technieken aan waarmee zij zelfstandig hun welzijn concreet kunnen verbeteren.

Deze werkzaamheden verrichten we over het algemeen binnen organisaties met 150 of meer medewerkers, in combinatie met het verlenen van strategisch advies aan beslissingsbevoegde leidinggevenden om hen te helpen het welzijn van hun medewerkers duurzaam te bevorderen. Kort gezegd heeft The Energy Strategy als missie het helpen van mensen om van wel-zijn naar beter-zijn te komen.

Op klanttevredenheid scoorde The Energy Strategy in 2013 overigens een 8,7.


Organisatie-Adviseur en Trainer binnen Corewise

Vanuit Corewise werk ik als organisatie-adviseur en trainer hoofdzakelijk binnen ondernemingen met minder dan 150 medewerkers. Met zelf een achtergrond als fysiotherapeut, werk ik samen met een aantal collega’s van Corewise en The Energy Strategy om medewerkers te begeleiden bij:

1. Het verbeteren van hun lichamelijke gezondheid

2. Het vergroten van hun verstandelijke veerkracht

3. Het bevorderen van hun emotionele stabiliteit

4. Het leven in overeenstemming met hun belangrijkste waarden, principes en idealen

Vanuit Corewise richten we ons op het deel van het spectrum van gezondheid en welzijn tussen -3 en +10. Oftewel, van medewerkers die lichamelijke en geestelijke spanningen ervaren tot en met high potentials die zo optimaal mogelijk willen functioneren om op dagelijkse basis professionele topprestaties te leveren.

Om te garanderen dat de resultaten die deelnemers bereiken ook na afloop van onze interventies duurzaam behouden blijven, leiden we strategisch geselecteerde medewerkers op om binnen hun eigen organisatie Ambassadeurs van Gezond Werken en Leven te worden.

Qua klanttevredenheid scoorde Corewise in 2013 een 8,5.


Bewustzijnstrainer binnen LifeLong

Vanuit LifeLong verzorg ik, samen met een tweetal psychologen, een oefentherapeut Mensendieck, een personal trainer en een voedingsdeskundige, tevens trainingen, workshops en programma’s voor particulieren. Hierbij leren we deelnemers, individueel of in groepsverband, effectieve methodes om op eigen kracht een zo gezond, gelukkig en betekenisvol mogelijk leven te leiden. Als bewustzijnstrainers helpen we mensen om bewust de kwaliteit van hun dagelijks leven duurzaam te verbeteren: lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en existentieel. Het deel van het spectrum waarbinnen de deelnemers aan LifeLong zich bevinden, ligt zoals eerder gezegd tussen -3 en +10.

LifeLong scoorde op klanttevredenheid in 2013 een 9,0.”


Vragen over hoe je burn-out verschijnselen kunt herkennen, hanteren, voorkomen?

Neem contact met ons op!

Leave a Reply